شعبه شماره ۱

متل قو – سلمانشهر: 

مسیرسلمانشهر به سمت چالوس- بعد از مجموعه های عظیم زاده

۰۱۱-۵۴۶۳۰۴۰۲

۰۱۱-۵۴۶۳۰۴۰۳